فایل ها و نرم افزار های مربوط به مرکز تلفن سانترال

فایل مربوط به مرکز تلفن و گوشی تلفن           
کاتالوگ مربوط به مرکز تلفن SIP مدل ADK-8100 دانلود
کاتالوگ مربوط به مرکز تلفن SIP مدل ADK-220 دانلود
کاتالوگ مربوط به مرکز تلفن SIP مدل ADK-450 دانلود
کاتالوگ مربوط به مرکز تلفن SIP مدل ADK-16300 دانلود
کاتالوگ مربوط به گوشی تلفن ADK-S62P دانلود
کاتالوگ مربوط به گوشی تلفن ADK-S63P دانلود
کاتالوگ مربوط به گوشی تلفن ADK-S64P دانلود
کاتالوگ نصب و راه اندازی ADK-220                                   دانلود
کاتالوگ نصب و راه اندازی ADK-450        دانلود
کاتالوگ نصب و راه اندازی ADK-8100        دانلود
کاتالوگ نصب و راه اندازی ADK-16300  دانلود
نرم افزار تلفن نرم افزاری 3CX پشتیبانی از سیپ دانلود
فایل فارسی ساز صندوق صوتی مراکز تلفن تحت شبکه ای دی کی دانلود
ویدیو آموزشی از روش دانلود مکالمات ضبط شده در ساننترال تحت شبکه ای دی کی دانلود
ویدیو آموزشی از گزارش گیری مکالمات تلفنی انجام شده در سانترال تحت شبکه ای دی کی دانلود
ویدیو آموزشی در مورد تنظیمات صف گزاری برای تماس گیرندها در صورت اشغال بودن اپراتور دانلود
ویدیو آموزشی در خصوص روش فعال کردن سیستم کال سنتر بر روی سانترال تحت شبکه ای دی کی دانلود
ویدیو آموزشی از تنظیمات سانترال تحت شبکه ADK دانلود