کارت ارتقا مرکز تلفن KX-TE82483

کارت ارتقا مرکز تلفن KX-TE82483

 

کارت اتقای مرکز تلفن 3به8 و 6به16 که دارای 3خط شهری و 8 داخلی هایبرید می باشد

 

توضیحات

کارت اتقای مرکز تلفن TES824 و TEM824 که دارای 3خط شهری و 8 داخلی هایبرید می باشد. از این کارت برای ارتقای مرکزتلفن 3به8 به مرکز تلفن 6به16 و ارتقای مرکزتلفن 6به 16 به مرکزتلفن 8به24 می باشد